neděle 11. února 2024

Zavážení pískovny nakonec povoleno. S podmínkami. Dytík a linduška pláčou


Jak jsem už informoval v pátek, Krajský úřad Jihomoravského kraje nakonec vydal SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO k posouzení vlivů provedení záměru „Rekultivace pískovny Božice“. Platí slova z veřejného projednávání: Na dotaz: Je to byznys?", zazněla odpověď zástupce oznamovatele Českomoravský štěrk, a.s.: "Ano, je to byznys."


Asi nebylo v našich silách tomuto lukrativnímu byznysu zabránit, přesto je třeba konstatovat, že Závazné stanovisko zapracovalo řadu bodů, které bude muset oznamovatel, tj. Českomoravský štěrk, a.s. splnit, aby mu čirou náhodou nevznikly v průběhu 20 let potíže a problémy s dodržováním uvedených závazných stanovisek.

Celé vyjádření si každý z nás může v klidu přečíst na portálu

 https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX0pITTE2OTVfemF2ZXJ5U3RhbkRPQ18xNjQ4MDEyMDIwNDg4NzM1MjI5LnBkZg/JHM1695_zaveryStan.pdf

a určitě bude v brzké době k dispozici na Obecním úřadu Božice v tištěné podobě.


Vybrali jsme z něho pro vás několik těch nejdůležitějších opatření:

V provozním řádu z hlediska zákona o odpadech pro zasypávání budou uvedeny pouze ty
odpady, které byly posouzeny v „Hodnocení rizika využívání odpadů k zasypávání v Zařízení
Rekultivace pískovny Božice“, tzn. s odpadem kat. č. 17 05 08 „Štěrk ze železničního svršku“ nebude v zařízení nakládáno.

Před zahájením navážky odpadů bude dokončen biologický průzkum lokality pro ověření
dříve zjištěných výskytů zvláště chráněných druhů fauny a flóry uvedených v nálezové
databázi AOPK.

V zájmovém území bude zřízen monitorovací vrt po směru proudění podzemní vody.

Oznamovatel povede průběžnou evidenci odpadů včetně dokladů o jejich přepravě a SPZ
využívaných vozidel
, a také přepravních dokladů k železniční dopravě. Na vyžádání umožní
kromě kontrolních orgánů nahlížení do těchto podkladů také zástupci obce Božice.

Budou nadále zachovávány možnosti hnízdění vlhy pestré a břehule říční, tedy obnovované
nebo čerstvé pískové stěny v těžené části pískovny, a budou zachovány vhodné biotopy pro
rozvoj obojživelníků a žábronožek
(mělké občasně zaplavované deprese na dně pískovny), a
to po celou dobu provádění hornické činnosti v lokalitě, v souladu s doporučením pro
zmírnění negativních vlivů na faunu ve zprávě z biologického průzkumu území.

U zřízeného monitorovacího vrtu v zájmové lokalitě bude prováděno pravidelné
monitorování hladiny a kvality podzemních vod
dle podmínek stanovených vodoprávním
úřadem.

V praxi to znamená, že velkou pravomoc, ale zároveň zodpovědnost za to, jak tzv. rekultivace božické pískovny bude vypadat, bude mít Obecní úřad Božice a jím jmenovaný zástupce obce, který se bude této problematice plně věnovat. Ten bude mít především možnost nahlížet do průběžné evidence odpadů, především jejich přepravy, a to jak počtu automobilových vozidel, tak i železniční dopravy. Přitom platí, že doprava odpadů po železnici bude několikanásobně převažovat nad dopravou po silnici.

No a zřízení monitorovacího vrtu na kontrolu kvality podzemních vod, to je určitě to poslední, co si Českomoravský štěrk, a.s. mohl přát.Žádné komentáře:

Okomentovat