neděle 14. listopadu 2021

Záměr na zřízení "Deponie stavebních odpadů Břežany - Ležák"


 Zatímco v Božicích jsme se momentálně zbavili provozu těžkých vozidel-kontejnerů se stavební sutí, v jiné relativně blízké lokalitě, která se nás ale přímo netýká, byl Jihomoravským krajem schválen záměr na zřízení "Deponie stavebních odpadů Břežany - Ležák".


Ze schváleného materiálu vybírám:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ dle ust. § 7odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), že záměr „Deponie stavebních odpadů Břežany - Ležák“, k.ú. Břežany u Znojma, nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2500 t/rok).

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je provoz zařízení na recyklování odpadů stavební suti, beton, asfalt. 

Zařízení bude určeno k drcení a třídění odpadů charakteru stavebních a demoličních sutí, betonu, železobetonu, cihel, keramických nebo asfaltových zlomků, živičného recyklátu, případně přírodního nebo umělého kameniva. Jedná se o odpady kategorie ostatní.

Projektovaná kapacita zařízení:

Celková kapacita zpracování: 50 000 t za rok;

Úprava materiálu se předpokládá následující:

• cca 40 % dovezených materiálů (betony, asfalty) se pouze drtí;

• zbývajících cca 60 % se nejprve třídí, hrubá frakce (asi 50 % vstupu) se ještě následně drtí.

Zpracování se tedy předpokládá:

• 20 000 t materiálu se podrtí, uskladní a následně využije jako stavební materiál;

• 15 000 t vytříděné jemné frakce se uskladní a následně využije jako stavební materiál;

• 15 000 t vytříděné hrubé frakce se podrtí, uskladní a následně využije jako stavební materiál.

Denní kapacita zpracování třídící linkou 800 t. Při kapacitě 250 t/h tedy provoz nepřekročí 4 h denně. Výkon drtící linky bude obdobný. Celkový roční provoz drtící linky – 140 h za rok, třídící linky – 60 h za rok

Úprava odpadů bude tedy probíhat celkem cca 200 h za rok, přičemž  se  nepředpokládá  souběh provozu obou zařízení.

Po většinu roku tedy areál slouží jako deponie, kam se průběžně naváží stavební odpad vhodný ke zpracování, po nashromáždění dostatečného množství se do areálu přepraví drtící či třídící linka a provede zpracování odpadů. Výsledný recyklát je uložen na deponie dle druhu a frakce a je následně průběžně dle potřeby odvážen k využití.

Umístění záměru:

kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Břežany, k. ú. Břežany u Znojma, p. č. 8198, 5289, 5077/4, 5077/3, 5077/2.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem hodnoceného záměru je vybudování areálu pro skladování stavebních odpadů a jejich zpracování na využitelné stavební materiály.

Záměr je navrhován na plochu bývalého zemědělského areálu, který je již z větší části zdemolován. Plochu areálu majitel využívá k dočasnému skladování stavebních materiálů.

V těsném kontaktu se souvislá obytná zástavba prakticky nenachází, nejbližší obytné objekty se nacházejí v osadě Ležák – cca 150 m severozápadně od areálu.

Pro dopravní napojení uvedeného území se využívá silnice III/4152 Břežany - Dolenice  a  silnice III/3972 Břežany – Litobratřice a na ně napojené účelové komunikace.

Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem vyvolaná automobilová doprava na zmíněných silnicích a běžný provoz v areálu.

 


Žádné komentáře:

Okomentovat