pátek 18. února 2011

3. zastupitelstvo: Čas oponou trhnul


Za poměrně značného zájmu občanů konalo se 17.2.2011 již 3. zasedání zastupitelstva obce. Po uctění památky zesnulého zastupitele Josefa Leissera a složení slibu jeho náhradníka Miroslava Klíče se rozeběhlo tradiční „kolečko“ projednávané agendy. Kromě zprávy starosty o stěžejních bodech pěti zasedání rady obce upozornila na sebe zastupitelka Růžena Baráková, která požádala o zařazení svého doplňujícího návrhu do programu jednání, aby v závěru při hlasování o usnesení upřesnila, že má jít pouze o bod, který zastupitelstvo vezme na vědomí. Diskuze a informace o plánované výstavbě bioplynové stanice tvořily druhou část jednání.
Zazněly připravené zprávy předsedkyň finančního výboru A. Hříbkové i kontrolního výboru R. Barákové. Ze zprávy starosty o jednáních rady zaujaly některé důležité informace. Například ta, že od listopadu 2010 utržila obec za prodej dřeva 75 000 Kč, zrušena byla funkce hospodáře na hřišti (dosud O. Pavlíčková) s tím, že tuto funkci bude bezplatně vykonávat starosta obce a úklid bude zajišťovat pracovnice na VPP. Rada schválila žádost základní školy o finanční podporu projektu EU na stavební úpravy do výše 200 000 Kč a rovněž schválila žádost o dotaci v rámci programu prevence kriminality na opravu sociálního zařízení a topení v Jiráskově domě na Kolonii, kde dotace má pokrýt 90% nákladů a obec by přidala pouhých 19 000 Kč. Pět zasíťovaných pozemků za DPS bude nabízeno k prodeji i prostřednictvím brněnské RK Lotos. Zvýšené pozornosti se těšily informace týkající se Břežanské dopravní společnosti, na jejíž finanční situaci dolehla krize. Její jednatel Zd. Bobok požádal na valné hromadě BDS o snížení nájmu za areál Na posádce. Bylo řečeno, že toto bude řešeno až po zaplacení dlužné částky za minulý rok. Navíc, pokud bude nájemné sníženo, bude obec žádat o navrácení majetku – konkrétně asfaltové plochy – který byl v minulosti bezplatně převeden na BDS. Neméně zajímavá byla informace o probíhajících jednáních s investorem fotovoltaické elektrárny, kde došlo ze strany investora k neoprávněnému oplocení (záboru) části obecního pozemku. Řeč byla i o stavu dlužných částek, a to jak na nájmech a službách u bytových prostor, tak i u nebytových prostor  a pronajatých obecních pozemcích. Zahájení 2. etapy kanalizace se odsouvá z července 2011 na podzimní měsíce. Výběrové řízení na obsazení postu obvodního praktického lékaře má proběhnout 16.3.2011 a 1.4.2011 by mohl nový lékař nastoupit. Odborným lesním hospodářem obce zůstává pan Karas, byla jmenována povodňová komise ve složení: K. Hala, I. Hudec st., J. Szabó st., J. Solař a S. Kvardová, zvoleni byli členové dozorčí rady BDS za obec Božice P. Fiala a J. Zatloukal. Já osobně jsem byl schválen jako zástupce obce pro komunitní plánování sociálních služeb.
Stěžejním momentem druhé části zasedání zastupitelstva bylo vystoupení Ivana Martince z Agrospolu Hrádek. I. Martinec podal jako zástupce investora základní informace týkající se plánované výstavby nové bioplynové stanice za areálem firmy Land-Product Božice směrem k železniční trati. Bioplynka o plánovaném výkonu 0,8 MW by se tak zařadila ke 105 provozovaným bioplynkám na území ČR, které pracují na rostlinné bázi (jediná karlovská pracuje na bázi živočišné), tj. zpracovávají siláž z kukuřice a cukrové řepy. Siláž by se skladovala v běžných silážních žlabech používaných v živočišné výrobě. 50% produkce poslouží k výrobě elektrické energie, 50 % tvoří odpadní teplo, o jehož využití se teprve uvažuje (možné vytápění či ohřev vody v bazénu, vybudování dálkového teplovodu i cenové kalkulaci). Odpad z bioplynky se lisuje a v suchém stavu se odváží na vývozní plochy Agrospolu. Ani božické vozovky by neměly trpět nadměrnou zátěží, neboť firma na božickém katastru nevlastní ani nemá v nájmu žádné zemědělské pozemky. V současné době se jedná i s E.ONem o podmínkách odběru elektrické energie. Vyrobená energie má výrazně nižší výkupní cenu než u fotovoltaiky, proto by se její využití nemělo promítnout zvýšením prodejní ceny el. energie. Stavba bioplynky může být zahájena až po vydání integrovaného povolení  (EIA). Zastupitelstvo si informaci vyslechlo, ale nerozhodovalo. Starosta obce navrhuje, aby se k plánované stavbě bioplynky zorganizovala anketa občanů Božic. Jinou možností je vyhlášení referenda k této otázce. Každopádně jsme teprve na začátku procesu a žádné závěry zatím nejsou na pořadu dne.
Zasedání bylo po hodině jednání ukončeno přijetím usnesení. Čas oponou trhnul  - a šli jsme si každý po svém.
                                                                                                 Ladislav Nevrkla

2 komentáře:

  1. Znojemský úřad práce začal od 1.3.2011 kontaktovat starosty a zjišťovat zájem o VPP. Už teď je zřejmé, že počet míst bude omezený. Smlouvy s obcemi bude ÚP uzavírat pouze do června 2011. Navíc mají dotace na veřejně prospěšné práce od začátku letošního roku novou podmínku. Starostové musí zaměstnat lidi, kteří jsou na podpoře a poslední tři roky v programu veřejných prací nebyli. Božice zvažovaly minimálně stejný počet pracovníku jako v loňském roce. (lan)

    OdpovědětVymazat
  2. Karlovská bioplynka udělala všem těmto stanicím takovou reklamu, že už při myšlence postavit někde bioplynovou stanice, zvedá se vlna odporu. Bioplynová stanice,která by opravdu zpracovávala bioodpad ,to znamená rostlinné zbytky jinak již nevyužitelné, bez snahy zpracovat za tučný peníz vše,i zakázané,by jistě měla význam. Ovšem pěstovat na polích kukuřici , tuto silážovat a následně s ní "krmit" bioplynku a vyrábět el.proud,který dnes vlastně nikdo nepotřebuje,je sporné, dnes kdy svět začívá stále více trpět nedostatkém potravin a miliony lidí hladoví,využívat ornou půdu tímto způsobem je nepochopitelné.Myšlenka biopaliv, využití sluneční energie , využití biomasy začíná být degradována bezohlednou honbou za ziskem. To byla všeobecná úvaha. A k té navrhované bioplynce? Nějaké sliby na teplovod do obce, to už tady všechno bylo, když k nám začal jeden představitel obce tlačit spalovnu odpadu.Tenkrát také slibovali hory doly. Takže děkujeme, zkuste to jinde! -- pepř--

    OdpovědětVymazat