čtvrtek 16. února 2012

Nová školská rada při ZŠ Božice

Při ZŠ Božice začala pracovat školská rada v novém složení a na svém prvním (ustavujícím) zasedání zvolila svým předsedou Jiřího Čadu, který byl do školské rady jmenovaný za zřizovatele. Za pedagogické pracovníky je v radě Mgr. Miriam Kočí a za rodiče Jana Pavlíková.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Volební období je tři roky. Před naší školskou radou je řada úkolů, které mj. vyplývají i z novely školského zákona.


Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon. MŠMT k tomu vydalo mj. stanovisko k situaci dosavadních ředitelů veřejných škol a školských zařízení, na které se vztahují přechodná ustanovení novely školského zákona vyhlášené pod č. 472/2011 b. Zřizovatelé nejsou povinni vyhlašovat na místa těchto ředitelů konkursy, ledaže vyhlášení konkursu navrhne ČŠI nebo školská rada.
V případě, že zřizovatel za podmínek stanovených v novelizovaném § 166 odst. 3 nevyhlásí konkurs, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci v šestiletém funkčním období. Nové ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. upravuje možnost automatického prodloužení pracovního poměru na dobu určitou 6 let řediteli, na jehož místo nebyl v zákonem stanovených mezích vyhlášen konkurs.
K prodloužení funkce ředitele bude docházet automaticky ze zákona, a to po splnění negativní podmínky – nevyhlášení konkursu. Ředitel však bude ve své činnosti potřebovat doklad, že skutečně danou funkci zastává. Od 1. srpna 2012 bude k prokázání svého právního postavení využívat potvrzení vystaveného obcí. Potvrzení lze vydat, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. v daném případě po 30. dubnu 2012. Prodloužení „funkčního období“ se děje přímo ze zákona (není k němu nutný právní úkon zřizovatele), a to rovněž na „dalších 6 let“.
V období školního vyučování může ředitel školy vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Novela zákona také s účinností od 1. ledna 2012 omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců. Uvedené ustanovení nemá retroaktivní účinky, takže docházka dětí do posledního ročníku MŠ před 1. lednem 2012 se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky nezapočítává. V praxi to znamená, že „12-ti měsíční lhůta“ běží předškolákům od 1.1.2012. Kdo z nich dostane odklad školní docházky a zůstane od 1.9.2012 v mateřské škole, bude jeho pobyt v mateřské škole od 1.1.2013 zpoplatněn.

                                                                         Ladislav Nevrkla

1 komentář:

  1. Na stránkách školy o radě nic není,existuje vůbec???A co dělá???

    OdpovědětVymazat