čtvrtek 1. července 2021

Kdepak jsme něco podobného slyšeli?

 


"V dalších svých záměrech a investicích budeme postupovat tak jako doposud. Názory vyslechneme, zapracujeme a věřím, že i následně zrealizujeme ku prospěchu všech v okolí, a to jak z pohledu vzniku pracovních příležitostí, tak i z pohledu lepší péče o krajinu, zejména půdu."

Tak pravil zemědělský podnikatel Josef Kolář z Písečného nad Dyjí k plánované výstavbě velkovýkrmny 10 000 kusů prasat cca 600 metrů od městyse Štítary, proti níž jednohlasné NE řeklo štítarské zastupitelstvo a prostřednictvím svého právního zastoupení poslalo svoje vyjádření ke zveřejněné dokumentaci na posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Proti výstavbě se vyslovilo 94% občanů obce Štítary.


Tak trochu to z jiného konce připomíná odpor obce Božice proti záměru společnosti Českomoravský štěrk a.s. "Rekultivace pískovny Božice". Obec Božice zaslala na Krajský úřad Jihomoravského kraje nesouhlasné stanovisko s uvedeným záměrem.

Reakce mluvčího dotčeného žadatele Ing. Marka Tláskala však je aktuálně takováto: Chceme jednat se zástupci obce o změně projektu, aby byl pro obec Božice náš záměr přijatelný.... O možnosti úplného opuštění záměru zavážení pískovny v tuto chvíli neuvažujeme."


Momentálně musí žadatel zpracovat novou dokumentaci a zapracovat do ní všechny níže uvedené připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení. Z krajského dokumentu cituji:

Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr: Záměr „Rekultivace pískovny Božice“, k. ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky okr. Znojmonaplňuje dikci bodč. 56, kategorie II, přílohy č. zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci  je přehledně vypořádá . V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

Sjednotit údaje o drcení odpadu v místě rekultivace.

Navrhnout alternativní dopravní cesty, tak aby byl veden tranzit mimo obec Božice

Navrhnout ekonomičtější variantsanace – rekultivace dobývacího prostoru bez nutnosti zasypávat vytěžený prostor v takové mocnosti navážkou.

Dopracovat rozptylovou studii, která bude vycházet relevatních údajů  o  navrhované rekultivaci  pískovny a  zohlední rovněž  stávající  lokality  aktuální a  budoucí dopravouzohlednění stávajících provozů a zohlednění zemědělské činnosti při obdělávání okolních pozemků.

Provést nové biologické hodnocení dané lokality.

Vyhodnotit vliv na blízký rybník a podrobně popsat jakým způsobem oznamovatel zajistí zamezení kontaminace spodních vod.

Zajistit zpracování hodnocení vlivů záměru na veřejné zdravízvláště je třeba se zaměřit na vyhodnocení vlivů dopravy související se záměrem.

Krajský úřad Jihomoravského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily. 

Žádné komentáře:

Okomentovat