pondělí 8. listopadu 2010

Volby: Co se děje v mezidobí 2


Pokračují v informacích, které vycházejí z metodiky ministerstva vnitra pro volby 2010 zveřejněné 20. července 2010. Metodika vychází z platných zákonů po provedených legislativních změnách a využívá důvodovou zprávy k zákonu č. 298/2008 Sb.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta (§ 91 zákona o obcích) tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Pokud konec lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, končí lhůta nejbližším pracovním dnem. 
Ze zákona o obcích vyplývá povinnost svolat zasedání zastupitelstva nejméně 7 kalendářních dní přede dnem jeho konání (doba, po kterou na úřední desce obecního úřadu musí být zveřejněna informace o místě, čase a o navrženém programu připravovaného zasedání). Proto se může ustavující zasedání konat nejdříve osmým dnem po uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování. Pokud tedy stávající starosta svolá ustavující zasedání, za uvedených předpokladů již dne 29. října po 16.00, byl nejbližším termínem pro konání ustavujícího zasedání 6. listopad 2010.
Vzhledem k zákonným lhůtám dále platí, že ustavující zasedání musí být svoláno, má-li se konat do zákonem stanovených patnácti dní ode dne uplynutí lhůty pro soudní napadení výsledků voleb, nejpozději sedmý den po dni, v němž uplynula lhůta pro podání návrhu soudu. Proto lze zveřejnit termín konání ustavujícího zasedání nejpozději 7. listopadu, protože nejpozdější termín pro konání ustavujícího zasedání je 15. listopad 2010  (patnáctidenní lhůta končí v sobotu 13. 11., zákonný termín je tudíž pracovní den – pondělí 15. listopadu).
V Božicích sice nebyly žádné překážky pro svolání zastupitelstva – mohlo se tedy konat již dnes 8.11.2010, tak jako na mnoha místech v republice. Z neznámých důvodů však dosluhující starosta svolal zasedání až na poslední možný termín, tj. na pondělí 15.11.2010 na 18 h do sálu kulturního domu. Jenom doufám, že tentokrát bude úprava sálu výrazně lepší a vhodnější než v minulém volebním období, kdy k sobě někteří zastupitelé sedávali zády. Občané pak by měli sedět – tak jako je tomu v jiných obcích, kde jsem zasedání zastupitelstva v minulosti navštívil - v několika řadách proti podiu, bez stolů. A za nezbytnost rovněž považuji instalaci mikrofonu a reproduktorů. Samozřejmostí by měl být i bezdrátový mikrofon pro diskutující zastupitele a občany.
Dále uvedu několik poznámek k programu ustavujícího zasedání. Program ustavujícího zasedání připravuje dosavadní rada obce. Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla dosavadní starosta (i když nebyl zvolen členem nového zastupitelstva), případně nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva do doby, než je zvolen nový starosta nebo místostarosta. To ovšem nevylučuje, aby zastupitelstvo pověřilo vedením zasedání jinou osobu. Nově zvolené zastupitelstvo obce se může řídit stávajícím jednacím řádem, nebo si schválí jednací řád nový. Zasedání obvykle zahajuje dosavadní starosta, který nejdříve zjistí, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Na ustavujícím zasedání musí následovat složení slibu členů zastupitelstva. Po jeho složení by měli být určeni ověřovatelé zápisu, zapisovatel a schválen program ustavujícího zasedání. Po zvolení starosty nebo místostarosty mu řídící schůze předá vedení zasedání. Již na ustavujícím zasedání je vhodné ustavit výbory zastupitelstva (povinně se zřizuje kontrolní a finanční výbor) a zvolit jejich členy. Na ustavující zasedání zastupitelstva v Božicích je volba předsedů i členů obou výborů zařazena do programu a bude tudíž probíhat.
Na závěr ještě o předání obce novému vedení. Jestliže po ustavujícím zasedání již nebude dosavadní starosta pokračovat ve funkci, je třeba, aby předal obec nově zvolenému vedení. V zájmu obou stran je vhodné o předání obce sepsat zápis (protokol), v němž se uvedou předávané písemnosti, stav bankovního účtu a hotovosti v pokladně, stav majetku a další důležité skutečnosti. Součástí je záznam o předání razítek obce a klíčů od budovy obecního úřadu.

                                Podle materiálů MV ČR zpracoval Ladislav Nevrkla

5 komentářů:

 1. A že tě neinformoval Hála o důvodech,když měl již dvě sezení ze starostem...

  OdpovědětVymazat
 2. Když už mi někdo tyká, asi se dobře známe. Záměrné chyby autora stejně neskryjí. Jenom bych dodal, že společný kandidát volebních stran SPOLEČNĚ PRO BOŽICE a VOLBA PRO BOŽICE na starostu se jmenuje Karel Hala. To by sis jako rodilý Božičák mohl pamatovat! Ladislav Nevrkla

  OdpovědětVymazat
 3. Já se divím těm anonymům že se vůbec ozývají, sem pro znova to zakázat!!!! To by bylo nejlepší, takoví "Pepíci" a agresivní jedinci co sami nic nevymyslí a p. Nevrklu jen napadají jen proto že napíše vlastní názor a pak ho ještě obviní že jen kritizuje to mě fakt fascinuje. Kdo, kdy podal více informací o dění v obci a okolí, než tyto stránky. Díky nim jsme v obraze. A s tím mikrofonem pro občany taky souhlasím, ať každý řekne co si myslí, ale NESCHOVÁVÁ SE!!! Zdraví všechny Ludmila Škrabalová

  OdpovědětVymazat
 4. Ozval se opět "anonymní uživatel" a dotazoval se, proč se tedy nezeptám na důvody svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva až 15.11.2010. Já nevidím žádný důvod, proč bych se měl na tuto věc dotazovat. Reagoval jsem pouze na Pozvánku vyvěšenou na úřední tabuli, vzal jsem tuto informaci na vědomí a vyjádřil svůj názor. Jediný, kdo rozhodoval o termínu svolání, byl dosavadní starosta, nikdo jiný. Ladislav Nevrkla

  OdpovědětVymazat
 5. Kdyby se tento,,anonymní uživatel" podepsal, tak bych mu odpověděl proč je svoláno ustavující zastupitelstvo až 15.11.2010.Také bych mu odpověděl na otázku proč pan Hala byl na jednání se starostou. Když se však chce skrývat za anonym tak ať přijde na zastupitelstvo sám a zeptá se osobně. Jinak nemá smysl na anonymy reagovat jak to správně popsala Lidka Škrabalová. S pozdravem Karel Kučera.

  OdpovědětVymazat