čtvrtek 5. prosince 2013

Stanovisko MŽP k posouzení vlivů záměru na životním prostředí

Na základě dokumentace, posudku včetně doplnění dokumentace, veřejného projednání podle ustanovení § 9 odst. 9 zákona, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle ustanovení § 10 zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko k záměru „Bioplynová stanice Velký Karlov“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení. Doporučená varianta je popsaná v dokumentaci a doplnění dokumentace vlivů záměru „Bioplynová stanice Velký Karlov“ na životní prostředí podle zákona při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Podstata vyjádření Občanského sdružení „Za životní prostředí Velkého Karlova“ ze dne 6. 9. 2013: Uvádí se, že navržená opatření v posudku by mohla být dostačující pro bezproblémový provoz zařízení i s navrženým navýšením kapacity.

I. Identifikační údaje
Název záměru: Bioplynová stanice Velký Karlov
Umístění záměru: kraj: Jihomoravský,  obec: Hrádek, k.ú.: Hrádek u Znojma
Kapacita záměru: Navýšení kapacity již provozované bioplynové stanice, situované v sousedství farmy výkrmu prasat v k.ú. Hrádek u Znojma. Bioplynová stanice pracuje na principu řízené mokré anaerobní mezofilní fermentace. Vznikající bioplyn je spalován v kogeneračních jednotkách s výrobou elektrické energie a tepla. Stabilizovaný substrát (digestát) je využíván jako organické hnojivo. Celková kapacita
zařízení je 90 000 t/r zpracovaných vstupních surovin.
Vstupní suroviny:
- obilí, siláž, senáž, travní hmoty, kukuřice;
- zelenina, cukrovarnické řízky, brambory, odpady
ze supermarketů (např. potraviny po záruční době, nepoživatelné potraviny);
- vedlejší živočišné produkty (např. kejda, drůbeží hnůj, syrovátka), s výjimkou vedlejších živočišných produktů (dále jen „VŽP“) z jatek.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání.

Podrobné vyjádření najdete na http://www.bozice.cz/wp-content/uploads/2013/12/stanovisko_MZP_BPS_Velky_KarlovsUukSF.pdf


Žádné komentáře:

Okomentovat