čtvrtek 8. prosince 2016

12. ZO: Co dál se stodolou? Třeba nic (dopl.14.12.)

Která z nich je stodola doufám poznáme...
Takových a podobných návrhů padalo na dnešním zasedání zastupitelstva přehršel. Přitom šlo spíš o rétorická cvičení, než o reálně využitelné návrhy. Takto jsme na zasedání strávili přesně dvě hodiny.


Jediné, co mě mrzelo, že nebyla akceptována úvodní připomínka zastupitele Jana Zatloukala, aby skrutátor hlásil počet hlasujících pro, proti a kolik se zdrželo hlasování. Přitom se jedná o elementární věc, která by snad měla být naprostou samozřejmostí. V Božicích jsme v tomto směru nějak ustrnuli.

Program sám o sobě byl dosti obsáhlý a ještě k němu přibyly tři doplňující návrhy zastupitele Josefa Leissera. Nějaké podrobnosti nechám na někdy, podstatné věci se týkaly tří okruhů:
- nového územního plánu obce
- projektu Pošta - partner
- rozpočtu obce na rok 2017

Kolem nového územního plánu obce se diskutovalo asi ze všeho nejvíc. Navíc do toho vstupoval pozměňovací návrh J. Leissera na vytvoření regulačních plánů pro historicky cenné lokality v obci. Nakonec bylo přijato usnesení, že se o těchto věcech bude jednat znovu počátkem příštího roku.
Koupě a prodeje obecního majetku probíhaly ve standardním režimu a návrh České pošty na zřízení božické pobočky v rámci projektu Pošta - partner zastupitelé všemi hlasy odmítli.
Schválený rozpočet se pohybuje  kolem částky 21 mil. Kč a bude v roce 2017 zpřesněn rozpočtovými opatřeními.
Předpokládané akce na rok 2017 doplním průběžně, potěšitelné je, že se řeší problém osvětlení a zábradlí u vyústění chodníku u zahrady mateřské školy na silnici ve směru na Kolonii. Světlo bude a zábradlí taky bude. Světlo bude asi o něco dříve.

A pro Betlémské světlo si můžete přijít 24.12.2016 do vchodu salonku Hostince u Kudličků mezi 10. a 11. hodinou. Josef, Marie a malý Ježíšek našli útulek v zájezdním hostinci a my se k této tradici vracíme.

A na závěr přidávám výčet zajímavých informací. Dalo by se to třeba nazvat Co taky zaznělo na zasedání obecního zastupitelstva:
Zítra (tj. 9.12.2016) přijede do Božic nové užitkové vozidlo, které nahradí vysloužilého "pikapa". Ten může jít do automobilového muzea (dodávám já).
Během roku 2017 bude probíhat diskuze nad novým územním plánem obce Božice, který bude zpracovávat kancelář Ing. arch. Ivony Poláčkové. Občané budou vyzváni, aby se do diskuze zapojili a přicházeli se svými návrhy, co všechno by do nového územního plánu mohlo být zahrnuto.
Byla podána žádost o dotaci na sběrný dvůr v prostoru dvora bývalé kovárny v Českých Křídlovicích. Žádáme o 4 miliony Kč a když to nevyjde teď, podáme žádost znovu v dalším období, které začíná v dubnu 2017. Bude se žádat o dotaci na zakoupení vozidla pro přepravu hasičů.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci "komunikace v Zámlýní". Tím je myšleno vybudování nové komunikace uvnitř Zámlýní (náves a přilehlá ulička).
Kopání hrobů si budou muset občané zajistit sami u pohřební služby. Bude vybudovaná elektrická přípojka k 5 stavebním místům za Dučovým. Bude vybudováno veřejné osvětlení u kapličky a centrálního dětského hřiště. Dojde k opravě parket v sále KD. V roce 2017 bude zahájen prodej bytů na Pastelkách a na Staré škole. Bude provedeno zpřesnění evidence sklepů, které jsou v majetku obce.
Obec koupila i dva malé pozemky. Jeden vedle Zedníčkových, který bude součástí připravovaných ploch k výstavbě rodinných domů, druhý před novostavbou manželům Pacíkových (poslední stavba směrem k nádraží) kvůli tomu, aby v současnosti budovaný nový chodník k nádraží vedl rovně!
Co bude dál se starou poštou? V lednu se tím začne obec zabývat.  A co bude dál se stodolou vedle božické Jednoty? Obec požádá o vyjádření statika. Na základě toho pak rozhodne, co bude se stodolou dál.
                             (lan)

Na návsi v Zámlýní:


Dne 14.12.2016 bylo na úřední desce publikováno usnesení z 12. zasedání ZO:

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva Obce Božice konané dne 8. prosince 2016 v 18:00 hodin v jídelně obecního úřadu 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Zprávu starosty o činnosti RO od posledního zasedání ZO 2. Zprávu finančního výboru 3. Zprávu kontrolního výboru Zastupitelstvo obce: 1. Schvaluje stanovy Zájmového sdružení obcí Hrušovansko. 
2. Neschvaluje nabídku České pošty, s.p. na zřízení služby Pošta Partner. 
3. Schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 8096, jiná plocha o výměře 162m2 v kat. území Božice od společnosti Českomoravský štěrk, a.s. se sídlem Mokrá č.p. 359, 664 04 Mokrá Horákov, IČ: 25502247 za cenu 12.150,- Kč. 
4. Schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 8834 v kat. území Božice, a to části označené jako parc. č. 8834/2, orná půda o výměře 26m2 , která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 931-419/2016 od manželů Vladimíra a Veroniky Pacíkových, oba bytem Micmanice č.p. 190, 671 29 Strachotice za cenu 5.200,- Kč. 
5. Neschvaluje návrh na prodej pozemků formou losu nebo na základě dohody žadatelů (v případě více žadatelů o jeden pozemek). 
6. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 8486, trvalý travní porost o výměře 1147 m 2 kat. území Božice manželům Janu a Daně Kudličkovým, oba bytem Božice č.p. 406 za cenu 296.619,- Kč. 
7. Schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 454/97 v kat. území Božice, a to části označené jako parc. č. 454/130, ostatní plocha o výměře 37m2 a části označené jako parc. č. 454/128, ostatní plocha o výměře 203m2 , které vznikly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 928- 350/2016 Jaromíru Sigmundovi, bytem Stará Tenice č.p. 1201, 686 01 Uherské Hradiště za cenu 14.520,- Kč. 
8. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 8224/1 a parc. č. 8161 v kat. území Božice, ze kterých na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 935-464/2016 vznikl pozemek parc. č. 8224/3, ostatní plocha o výměře 56m2 Josefu Fňukalovi, bytem Božice č.p. 401 za cenu 3.388,- Kč. 
9. Schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2628/1 v kat. území České Křídlovice, a to části označené jako parc. č. 2628/12, ostatní plocha o výměře 65m 2 , která vznikla geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 572-428/2016 manželům Jiřímu a Vlastě Dvořákovým, bytem Božice č.p. 334 za cenu 6.500,- Kč. 
10. Neschvaluje návrh směny pozemku parc. č. 9303, vodní plocha o výměře 3000m2 v kat. území Božice ve vlastnictví Březina Antonín, bytem Vídeňská třída 2875/75, 669 02 Znojmo, Březina Vyvěšeno Josef, bytem Úprkova 2894/24, 669 02 Znojmo, Březinová Marie, bytem nám. Přátelství 659, 383 01 Prachatice a Legálová Marta, bytem Tasovice č.p. 398. 
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2016. 
12. Schvaluje navýšení rozpočtu v položce „Územní plán“ na částku 650.000,- Kč. 
13. Schvaluje rozpočet obce na rok 2017
14. Schvaluje příspěvky z rozpočtu obce na rok 2017: Základní škola a mateřská škola Božice 2.000.000,- Kč Služby Božice, příspěvková organizace 600.000,- Kč Město Hrušovany n. Jev. (projednávání přestupků) 80.000,- Kč ZSO Vodovody a kanalizace Znojemsko 10.000,- Kč ZSO Hrušovansko 30.500,- Kč Místní akční skupina (MAS Hrušovansko) 7.800,- Kč Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova 7.000,- Kč IDS JMK – dopravní obslužnost 77.300,- Kč Okresní sdružení hasičů 1.500,- Kč Svaz důchodců 20.000,- Kč 
15. Schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2018 - 2019. 
16. Neschvaluje návrh na snížení finančního limitu pro schvalování rozpočtových opatření Radou obce na 100.000,- Kč. 
17. Pověřuje Radu obce Božice schvalováním rozpočtových opatření v roce 2017 do výše 500 000,- Kč. 
18. Pověřuje starostu obce (pokud nebude zasedat Rada obce koncem roku 2016) ke schvalování rozpočtových opatření do 31. 12. 2016. 
19. Schvaluje zařazení dokončených investic v celkové hodnotě 728.473,- Kč do majetku obce. 
20. Pověřuje starostu obce a předsedu kontrolního výboru vypracováním evidence sklepů v majetku obce. 
21. Pověřuje Radu obce Božice, finanční a kontrolní výbor projednáním návrhů historicky cenných lokalit a jejich následným schválením na příštím zasedání ZO. 
22. Pověřuje starostu obce a předsedu kontrolního výboru provedením kontroly užívaných pozemků ve vlastnictví obce, které nejsou v nájemním vztahu. 
23. Pověřuje místostarostu vypracováním návrhu vyhlášky o užívání veřejných prostranství. 
                                                                                                                   Karel Hala starosta


9 komentářů:

 1. Obyvatelé Únanova již nebudou muset platit poplatek za odpad. Rozhodli o tom zastupitelé. Kromě příjmů, které plynou obci z tamní skládky, je důvodem také to, že Únanovští se chovají zodpovědně. Poctivě třídí poslední roky odpad. „Zavedli jsme kontejnery pro každou domácnost a lidé třídí biologický odpad, papír a plasty," řekl k tomuto kroku starosta Únanova V. Fabík. Toto je jistě krok správným směrem.

  OdpovědětVymazat
 2. také ve Chvalovicích zrušili poplatek za odpad od ledna 2017. Kučeříková

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud vzorně třídí proč ne.To se v Božicích stát nemůže.i do lesa hází odpad.není to normální

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To nemuseli do lesa hodit zrovna Božiští občané.Jak už bylo psáno v tom daném příspěvku po obci jsou rozmístěny kontejnery skoro na každém rohu tak proč by měl někdo z Božic to nosit až za Božice do lesa.To trochu postrádá logiku.Co se týče bezplatného za odpady tak si také zjistěte že u každého domu jsou popelnice o vice počtech v různých barvách na třiděný odpad které zakoupila obec a dala je do bezplatného nájmu do každé domácnosti.Proto lidé v těchto obcích třídí.Člověk je tvor líný a proč by musel chodit s petkou 50 m do kontejneru když to může vložit do směsného odpadu u domu.

   Vymazat
  2. Ano, ale o tom to taky je. Ty obce jsou v třídění podstatně dále (asi budete argumentovat, že jsou to bohaté obce) a přemýšlejí, jak likvidaci odpadů zkvalitnit. Dneska (snad) bude v 18 h na ČT 1 v "Regionech" reportáž o zavádění sběrných míst a kontejnerů na tuky a přepálené oleje z domácnosti. Právě na Znojemsku se do toho zapojuje 10 obcí (možná jsou Božice mezi nimi). My třeba tento "Domácí olej" sbíráme do PET lahví a vozíme vnučkám, protože to v jejich škole sbírají a předávají firmě, která se zabývá jeho dalším zpracováním. Tady přece nejde o to, abychom se trumfovali, kdo co vymyslí, ale jak problém třídění odpadů učinit kvalitní a efektivní. A jinak souhlasím s tím, že ten odpad ve větrolamech, v lesících a pod. nemusí nutně dělat občané Božic. Obtížně se to dokazuje. Možná bychom se mohli inspirovat v Mackovicích, kteří na kraje svých větrolamů dali výstražné cedulky, že je prostor monitorován kamerami (fotopastmi). Taky to určitě má svůj účinek. Mně osobně jenom vadí, že i na současných sběrných místech s kontejnery je trvale "přecpáno" a nadbytečný odpad se pak válí vedle kontejnerů, za čerstvého povětří je to ještě horší. Znamená to jediné: těchto míst s tříděnými kontejnery je pořád ještě v naší obci málo. Takže bych moc nespekuloval a vytvořil minimálně ještě jedno sběrné místo. Svozová firma určitě doporučí, kde by bylo nejvhodnější.

   Vymazat
  3. V žádném případě jsem nechtěl argumentovat tím zda ta či ona obec je bohatá či chudá.Také nejde o to zda jsou v třídění déle či nováčci.Jde o to s tím začít a ochota něco pro to udělat.

   Vymazat
  4. Taky jsem vám to nechtěl podsouvat. Tento argument rádi zvedají představitelé obcí, aby doložili, proč zrovna v jejich obci to takhle nejde.

   Vymazat
  5. V pohodě nejsem chytlavej a svou odpověď jsem nemyslel ve zlém, taky se mi stane že napíšu větu dvoumyslně pak zaleží na tom konkrétním člověku jak si to přebere.

   Vymazat
 4. Do textu jsem přidal dnes zveřejněné usnesení 12.ZO.

  OdpovědětVymazat