pátek 9. června 2017

Proč sousedíme s Velkým Karlovem a ne s Novým Karlovem?

Nejstarší část Velkého Karlova
Určitě jste se nad touto otázkou taky někdy zamysleli: Proč se naše sousední vesnice jmenuje Velký Karlov, když by logičtější byl Nový Karlov? 

V nějakém historickém materiálu, pravděpodobně v regionálním tisku z té doby, jsem kdysi četl a na vlastní oči viděl (asi něco jako Miloš Zeman v případě Ferdinanda Peroutky) název N. Karlov. Pokud se mi to nezdálo, mohla by to být i pravda ... ostatně potvrzují to též následující řádky z "kroniky Velkého Karlova".

Na webu Velkého Karlova jsem se dočetl o počátcích obce toto: 
Historie příčin založení a počátků výstavby
 Počátky Velkého Karlova jsou totožné s počátky kolektivizace zemědělství v závěru 40. let dvacátého století. V té době byla zakládána „Jednotná zemědělská družstva“ sdružující ke společnému hospodaření dosud samostatně hospodařící rolníky. ... Dále byly zakládány „Československé státní statky“, které se měly stát vzorem zemědělské velkovýroby a které zároveň přebíraly do správy i pozemky neobhospodařované družstvy. Jejich základem se staly hospodářské objekty, již dříve státu patřící, různá nadační hospodářství  a pod. a v neposlední řadě byly budovány zcela nové objekty, jako tomu bylo i v případě Velkého Karlova.
 Pokud budeme přesní, tak na samém počátku, v organizačním členění Státního statku Hrušovany nad Jev. se uvádí hospodářství Hrádek („hospodářství“ v tehdejší terminologii znamená nižší hospodářskou jednotku). Sídlem hospodářství byly budovy někdejšího vlastníka, statkáře Maliny. Teprve později, až se počalo s výstavbou objektů živočišné výroby v severní části katastru obce Dyjákovice, kde se nacházela největší výměra obdělávané půdy, hledal se i název pro takto vznikající farmu. Název se nakonec odvodil od nedaleké samoty Starý Karlov a ujal se název Velký Karlov. Nikoliv Nový Karlov, jak by se předpokládalo, ale Velký Karlov  vzhledem k předpokládané velikosti střediska, které mělo vzniknout. Rozsah  mechanizačního střediska a živočišné výroby (skot, prasata, drůbež, ovce) měl  odpovídat rozloze obdělávané půdy 2 000 až 2 500 ha.
 Když vezmeme v úvahu, že se jednalo o všechny druhy dobytka a všechny kategorie zvířat od narození až po využití na produkci a konečnou porážku, tehdejší technologie ustájení s velkou potřebou ruční práce, pak pochopíme, že bylo potřeba zajistit odpovídající počet obsluhujícího personálu Dojíždění nebo dovoz  pracovníků z okolních obcí nebyl myslitelný a bylo rozhodnuto vystavět pohotovostní sídliště pro zaměstnance, především pracovníky živočišné výroby. Zcela logicky se pro vznikající osadu ujal stejný název Velký Karlov, ačkoliv mnohdy i z oficiálních míst byl užit název Nový Karlov. Nutno podotknout, že Velký Karlov byl až do roku 1971 osadou, částí obce Dyjákovice. Teprve od voleb do Národních výborů v listopadu 1971 stal se samostatnou obcí s vlastním Národním výborem a zvolenými poslanci, občany Velkého Karlova.

Já bych ještě doplnil, že Velký Karlov byl příkladem nově zakládaných "socialistických" vesnic a že se počítalo s tím, že takových nových sídel bude vznikat víc. V našem okolí to bylo např. hospodářství Formóza v katastru Valtrovic, na mapě uváděné jako Sídliště, nebo tři nové bytovky u dvora Ležák v katastru Břežan. Budu moc rád, když se časem ozve někdo, kdo ví i o historii těchto osad něco zajímavého.
Pokud vím, patří Velký Karlov mezi jednu z mála, ne-li vůbec jedinou, nově vzniklou zemědělskou obec v období po druhé světové válce minimálně na jižní Moravě.


Chronologický přehled výstavby Velkého Karlova a jeho infrastruktury
1950 – založení farmy Velký Karlov
1953 – výstavba 7 dvojdomků (čp. 2 – 15)
1954 - výstavba 5 dvojdomků (čp.16 – 25)
1958 – výstavba 10 dvojdomků (čp. 46 – 61,63,65,67,69
           - rozhodnutí o přípustnosti výstavby sídliště ( 56 b.j., ZŠ, jesle, MŠ, SOV, vodovod,  
             kanalizace, MK, rozvodná síť Nn,VO
           - vybudováno fotbalové hřiště
           - zpevněna polní cesta z farmy VK k nádraží Božice (makadam, prašný povrch)
1960 – kolaudace 11 dvojdomků (čp. 26 – 45, 62 a 64)
1961 – kolaudace 11 dvojdomků (čp. 71 – 91 a 93)
1967 – zpevnění ÚK z Vel.Karlova do Šanova (asfaltový povrch)
1968 – živičný nátěr na komunikaci z Vel.Karlova do Dyjákovice
1969 – uzavírací živičný nátěr na komunikaci z Vel.Karlova do Dyjákovice
1974 -  kolaudace 32 b.j. (čp. 71 -. 125)
          - předání vodojemu do užívání
          - předání SOV do užívání (obchod, hospoda, sál , MNV, ubytovna pro řidiče,služby)
                 
                                                                                         (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat