pátek 14. srpna 2020

Rozhodnutí o povolení uzavírky komunikací v obci Hevlín - výstavba okružní křižovatky (DO268)

 R O Z H O D N U T Í POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE Městský úřad Znojmo, odbor dopravy  r o z h o d l , na základě žádosti právnické osoby: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 2, kterou zastupuje právnická osoba: ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno 15 ve věci povolení uzavírky níže uvedené silnice, t a k t o :

Uzavírka silnice II/408 v obci Hevlín, z důvodu provádění stavebních prací na akci "Výstavba okružní křižovatky II/415 a II/408 v obci Hevlín", se  p o v o l u j e za dodržení stanovených podmínek v následujícím rozsahu a době:
a/ rozsah uzavírky: úplná, mimo vozidla s povolením stavby
b/ termín uzavírky: od 17.08.2020 do 23.08.2020 (Etapa 1)  od 24.08.2020 do 28.09.2020 (Etapa 2) od 28.09.2020 do 10.11.2020 (Etapa 3) 
c/ délka uzavírky: 0,125 km (silnice II/415) 0,055 km (silnice II/408) 0,040 km (silnice III/415 7)
d/ délka objížďky: viz. Podmínky uzavírky, bod 6. (stanovení objízdných tras).
Podmínky uzavírky: 1. Žadatel zajistí provedení a umístění dopravního značení tak, jak stanovil Městský úřad Znojmo, odbor dopravy
 4. Práce budou prováděny v těchto etapách:
Etapa 1: Během této etapy bude prováděno frézování živičného povrchu, rozebrání zámkové dlažby, podkladní vrstvy ze štěrkodrtě a pokládka panelů pro provizorní panelovou komunikaci využitou následně v Etapě
2. Během Etapy 1 bude částečně uzavřena silnice II/415 a úplně uzavřena silnice II/408 Č.j. MUZN 132443/2020 str. 2 ve směru na Znojmo, kdy bude provoz veden po stávající silnici II/415, po pravé polovině vozovky ve směru na Hrušovany nad Jevišovkou. Tento úsek bude řízen přechodným dopravním značením doplněným světelným signalizačním zařízením.
Etapa 2: Během této etapy budou prováděny práce na splaškové a dešťové kanalizaci, přeložce vodovodu, přeložce zemního kabelového vedení, přeložce veřejného osvětlení, přeložce měřiče průjezdu, vegetační úpravy, chodníky a sjezdy. Během Etapy 2 bude uzavřena částečně silnice II/415, úplně silnice II/408 ve směru na Znojmo a silnice III/415 7, směr vlakové nádraží. Provoz bude veden po provizorní panelové komunikaci, která bude zbudována během Etapy 1, tento úsek bude řízen přechodným dopravním značením doplněným světelným signalizačním zařízením. K nádraží budou řidiči navedeni pomocí svislé dopravní značky IS 11b (Nádraží) a to po silnici II/415, kdy bude odbočení na místní komunikaci umožněno betonovými silničními panely.
Etapa 3: Během této etapy budou prováděny práce na splaškové a dešťové kanalizaci, přeložce vodovodu, přeložce zemního kabelového vedení, přeložce veřejného osvětlení, přeložce měřiče průjezdu, vegetační úpravy, chodníky a sjezdy. Během Etapy 3 bude uzavřena částečně silnice II/415 a úplně silnice II/408 ve směru na Znojmo, kdy bude provoz veden po nově zbudované části kruhového objezdu silnice II/415 po pravé polovině vozovky ve směru na Hrušovany nad Jevišovkou. Tento úseku bude řízení přechodným dopravním značením doplněným světelným signalizačním zařízením.
objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena obousměrně přes obec Hrádek a Dyjákovice a po místních komunikacích obce Hevlín,
objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t, mimo vozidla s povolením stavby, bude vedena obousměrně od křižovatky silnice II/408 a II/415 v obci Hevlín, dále po silnici II/415, přes obec Hrabětice, až po křižovatku této silnice se silnicí II/414 v obci Hrušovany nad Jevišovkou, dále po silnici II/414 do obce Pravice, dále po silnici III/414 2 až ke křižovatce této silnice se silnicí III/397 2 v obci Břežany, dále po silnici III/397 2 až ke křižovatce této silnice se silnicí III/397 4 v obci Břežany, dále po silnici III/397 4 až k okružní křižovatce této silnice se silnicí II/397 u obce Mackovice, dále po silnici II/397, přes obec Božice, až ke křižovatce této silnice se silnicí II/408 v obci Hrádek a dále po silnici II/408, přes obec Dyjákovice, až do obce Hevlín, kde objízdná tras končí; délka objízdné trasy je 37,7 km,
 autobusy veřejné linkové osobní dopravy budou jezdit ve směru na Znojmo po objízdné trase pro vozidla do 3,5 t a ve směru na Hrušovany nad Jevišovkou budou jezdit ve stávajícím režimu. Po celou dobu uzavírky budou využívat přechodné obratiště u kostela Nanebevzetí Panny Marie a také zde budou provizorní označníky zastávek "Hevlín, škola". Toto obratiště se nachází na místní komunikaci obce Hevlín a bude zjednosměrněno proti směru hodinových ručiček. Vjezd na tuto komunikaci budou mít pouze autobusy veřejné linkové osobní dopravy.
7. Žadatel zajistí vysprávku výtluků na shora uvedených objízdných trasách a dále zajistí provádění jejich údržby a údržby přechodného dopravního značení po celou dobu uzavírky. V případě následných škod na objízdných trasách a přilehlých plochách, v souvislosti s převedením provozu na tyto komunikace, je žadatel povinen tyto škody uhradit.
Celé rozhodnutí najdete na https://m.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=74767.


Žádné komentáře:

Okomentovat