úterý 12. prosince 2017

Připomínky k územnímu plánu obce Božice

K navrženému nového územnímu plánu obce Božice byla podána dvě stanoviska a připomínky. Jednu vznesla Krajský hygienická stanice a druhou Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 09.10.2017 spolu se žádostí o vydání stanoviska SEA kopie stanovisek dotčených orgánů a organizací. Krajský úřad podle § 22 písm. e) zákona je příslušný k vypořádání těchto připomínek
K návrhu územního plánu obce Božice byla podána následující stanoviska a připomínky vztahující se k oblasti životního prostředí a veřejného zdraví:
1. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ve svém vyjádření požaduje v textové části v oddíle 1. F Plochy výroby a skladování - VS vypustit text: „stavby sloužící k přechodnému ubytování zaměstnanců nebo k bydlení majitele nebo správce, pokud bude v navazujícím řízení prokázáno dodržení hygienických limitů hluku vzhledem k chráněnému vnitřnímu prostoru stavby.“
Vypořádání: Krajský úřad s požadavkem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje souhlasí.

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém vyjádření upozorňuje, že „navržené plochy bydlení Br-1 a veřejného prostranství VPz zasahují do ložiska nevyhrazených nerostů – štěrkopísků č. 3206103 Podyjí – Jevišovka 7. Božice. Do výhradního ložiska č. 3062900 - štěrkopísky zasahuje nadregionální biocentrum NRBC 105b a další lokální biocentra.“ 
Vypořádání: Krajský úřad bere upozornění Ministerstva průmyslu a obchodu na vědomí.

 Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Božice na životní prostředí bylo zpracováno v červnu 2017. Všechny rozvojové plochy a koridory jsou navrženy pouze v jediné územní variantě. Za tzv. nulovou variantu lze považovat platný územní plán Božice. Jednotlivé návrhové plochy jsou většinou vymezeny tak, aby byly minimalizovány jejich vzájemné kolize.

Hodnocení negativních vlivů:
Negativní vliv na půdy souvisí s navrženým záborem půd zejména pro objekty výroby, bydlení a občanské vybavenosti. K záboru jsou navrženy především půdy velmi bonitní (I. a II. stupně ochrany). Jedná se celkem o cca 15 ha. Zájmové území je charakterizováno velmi kvalitními půdami a při zachování rozvoje obce se jejich záboru nelze prakticky vyhnout. Případné vynětí půd ze ZPF pro účely výsadby prvků ÚSES a lesních ploch nepovede k negativnímu ovlivnění půd, ale bude naopak zajišťovat větší ochranu půd před vodní a větrnou erozí. Celkový negativní vliv na půdu a horninové prostředí lze vyhodnotit jako velký a podmíněně přípustný. Z hlediska ÚSES pak jako pozitivní.
 Schopnost krajiny akumulovat srážkové vody negativně ovlivní zejména rozšiřování obytné zástavby a ploch komerčních a výrobních. Nová výstavba povede rovněž ke vzniku odpadních vod zejména splaškových a případně i technologických z výrobních objektů. V důsledku rozšíření zelených ploch (PŘ, SN, LE, Zz) zejména pro realizaci ÚSES lze očekávat zvýšení akumulační schopnosti půdy a zlepšení infiltračních schopnosti krajiny. Celkový negativní vliv na vody lze vyhodnotit jako středně velký a podmíněně přípustný.
Negativní vlivy na krajinný ráz lze spatřovat v rozrůstání zástavby do volné krajiny a to zejména u výrobních ploch a dále u ploch bydlení. Významné ovlivnění důležitých dominant v sídle a v krajině nebylo identifikováno. Stanovené podmínky prostorového uspořádání u ploch pro bydlení přispívají k zachování charakteru sídla a jeho urbanistických hodnot. Pozitivní vliv na krajinný ráz lze spatřovat v návrhu ÚSES a dalších ploch určených pro výsadbu zeleně, který má potenciál přispět k harmonizaci krajiny zejména při členění velkých ploch orné půdy a oddělení zástavby od volné krajiny. Celkový negativní vliv na krajinný ráz lze vyhodnotit jako středně velký a podmíněně přípustný. Z hlediska ÚSES pak jako výrazně pozitivní.
Možné negativní vlivy na lidské zdraví souvisí zejména s hlukem z výroby a provozu motokrosu. Nové výrobní a skladovací plochy i plocha motokrosu nejsou navrženy v bezprostřední blízkosti ploch pro bydlení. Motokrosová dráha je odcloněna lesními plochami. K eliminaci možných negativních vlivů je navrženo odclonění výrobních ploch prostřednictvím izolační zeleně. Zároveň jsou v návrhu územního plánu stanoveny podmínky využití návrhových ploch, které mají působení negativních vlivů na lidské zdraví zamezit. Rozvojové plochy pro výrobu mohou přispět ke zlepšení socioekonomických podmínek zvýšenou nabídkou pracovních míst. Celkový negativní vliv na obyvatelstvo a lidské zdraví lze vyhodnotit jako středně velký a podmíněně přípustný.
Negativní ovlivnění ovzduší může být vyvoláno především realizací nových výrobních objektů na rozvojových plochách pro výrobu. Jedná se především o technologické zdroje, které mohou mít potenciál významněji ovlivnit kvalitu ovzduší v sídle. S výrobními a skladovacími plochami souvisí i možný nárůst dopravy. Rozsáhlejší plochy výroby jsou však navrženy především v okrajových částech sídla u hlavní komunikace. Rozsah vlivů na ovzduší z výroby je s ohledem na neznalost konkrétních záměrů pouze odhadován na základě přípustného využití stanoveného návrhem územního plánu. Konkrétní vlivy budou muset být vyhodnoceny v rámci povolování stacionárních zdrojů, případně v rámci procesu EIA konkrétních záměrů. Negativní vlivy na ovzduší mohou souviset také s emisemi prachu z provozu motokrosové dráhy. S ohledem na velikost plochy a její vymezení mimo obytnou zástavbu ani ty nebudou představovat významnější ovlivnění životního prostředí. Zvláště při porovnání s emisemi prachu z obdělávání zemědělských pozemků. Další negativní vlivy souvisí se vznikem lokálních topenišť. S ohledem na úplnou plynofikaci obce, rozsah jednotlivých rozvojových ploch a předpokládané využití především zemního plynu při vytápění obytných i komerčních objektů není očekáván významný nárůst emisí ze spalovacích zdrojů. Pozitivní vliv na ovzduší v zájmovém území bude mít realizace ÚSES a výsadba zeleně. Celkový negativní vliv na ovzduší lze vyhodnotit jako středně velký a podmíněně přípustný.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydává S O U H L A S N É  S T A N O V I S K O k návrhu územního plánu Božice.

Více se dozvíte na čtvrtečním zasedání zastupitelstva obce.

                                             (lan)

2 komentáře:

  1. Je možné se někde podívat na návrh tohoto nového územního plánu? Děkuji

    OdpovědětVymazat
  2. Doporučuji navštívit pana starostu. Určitě vám rád vyhoví. Jinak veřejné projednávání tohoto návrhu proběhlo letos (příspěvek najdete i na tomto blogu, ale nemám teď prostor hledat kdy přesně) v sále kulturního domu. Takže jsme se mohli podívat na všechny podklady v mapách a dostalo se nám i odborného vysvětlení od autorky návrhu.

    OdpovědětVymazat