pátek 1. prosince 2017

Téma: Opět volné pobíhání psů v Božicích...

Tento je snad v útulku ...
Jistě většina z vás slyšela o nedávném incidentu se psy v naší obci, kdy se jejich majitelka z obce odstěhovala a psy zanechala v opuštěném domě. Tito psi z domu opakovaně unikali a způsobili nemalé škody chovatelům domácí drůbeže. O tomto problému jsme sice věděli, ale platná legislativa nám v tomto směru bohužel hodně svazuje ruce.

Přesto byla majitelka opakovaně starostou upozorněna na povinnost o psy se řádně starat a dále zajistit objekt tak, aby z něj psy neutíkali. Bohužel toto ze strany majitelky nebylo dodrženo a došlo k opakovanému útěku psů a napadení drůbeže. Byla tedy kontaktována Policie ČR, která konkrétní případ zdokumentovala a předala k řešení Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, který je v tomto směru kompetentní. 

Psy jsme umístili do dočasného zařízení v obecním dvoře, ale na žádost majitelky jsme jí je opět museli vydat. Následně opět došlo k útěku psů a zadávení drůbeže dalšímu chovateli, oslovili jsme tedy Státní veterinární správu, která v současné době případ řeší. Podařilo se nám odchytit jednoho ze zmíněných psů a ten je teď se souhlasem majitelky umístěný v útulku. 

Je to opravdu problém, který nemá jednoduché řešení. Málokdo si uvědomí jeho závažnost, pokud sám není účastníkem nějakého neštěstí. Podle platných zákonů je majitel za psa odpovědný - tedy i za to, co pes svým chováním způsobí. Měli bychom mít neustále na paměti, že pes je i přes domestikaci šelma, která se chová pudově a instinktivně. Může se tedy stát, že náš pejsek, který nás věrně následuje bez vodítka, se rozhodne rozběhnout za kočkou a může například způsobit dopravní nehodu, která může skončit tragicky jak pro psa samotného, tak třeba i pro řidiče. 
Místní vyhláška „o čistotě a ochraně životního prostředí obce“ zakazuje nechat volně pobíhat psy, kočky, drůbež příp. jiné domácí zvířectvo na veřejném prostranství. Psi musí být voděni na vodítku, musí mít náhubek, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí a občanů. Dále zakazuje nechat psy, příp. jiná zvířata znečišťovat veřejná prostranství. Pokud dojde ke znečištění, je povinen držitel psa, příp. jiného zvířete znečištění ihned odstranit. Tolik citace z platné obecní vyhlášky – domluva majitelům většinou nebývá účinná a tak budeme nuceni přejít k represivním opatřením, tj. pokutám nebo případně předání přestupku k projednání přestupkové komisi. 

Dalším problémem, který si však majitelé psů neuvědomují, je pobíhání psů mimo obec. Mimo obec jsou v podstatě všechny pozemky včetně polích a lesních cest zařazeny jako honební plochy do konkrétních honiteb. Při pohybu psů je nutno respektovat §9 odst. 1) Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.: „Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, …“ a dále §10 odst. 1): „Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“ V §14 stejného zákona – Oprávnění myslivecké stráže, odst.1), dále v § 35 téhož zákona Myslivecký hospodář je oprávněn, odst. 3) je stanoveno: „Myslivecká stráž (Myslivecký hospodář) je oprávněna-(n): …. e), usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; …. Pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se tato vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební;….“ Znamená to tedy, že pes, který se například rozeběhne za zajícem a neuposlechne okamžitě na zavolání svého vůdce, je nezodpovědností majitele vystaven vážnému nebezpečí. 
Výjimky jasně vymezují zákony a patří mezi ně např. povinnost uživatelů honiteb v dostatečném počtu držet a používat lovecky upotřebitelné psy (s příslušnými zkouškami z výkonu). Ti se pohybují v honitbách buď vlastních, nebo pronajatých za úplatu na základě nájemních smluv. Na obecní pozemky se vztahuje výše zmíněná vyhláška, ale ostatní pozemky mají vždy svého majitele a pohyb (nejen) psů na nich je omezený platnými zákony. Jestliže se na těchto pozemcích nacházíme, uvědomme si, že nejsme na svém, ale jsme na návštěvě. A měli bychom se chovat jako slušná návštěva!!! 

Závěrem bych chtěl na všechny, kteří si pořizují psa apelovat, aby dobře zvážili nejen to, jaký pes se jim líbí, ale hlavně možnosti chovu v rámci vlastní nemovitosti. Mějte prosím ke psům zodpovědný přístup a buďte ohleduplní vůči ostatním! 
                                                 
                                                                Jiří Čada, místostarosta Obce Božice

Příspěvek převzat z Božického zpravodaje č.6/2017

Žádné komentáře:

Okomentovat