sobota 19. června 2021

Ze závěru zjišťovacího řízení Rekultivace pískovny Božice


Na Úřední desce JMK a Obce Božice je zveřejněno úplné znění ZZŘ Rekultivace pískovny Božice. Z něho vyjímám nejpodstatnější informace. Nejdříve je publikováno Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno, Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, senátor Mgr. Tomáš Třetina, Jihomoravský kraj, občan obce Božice, obec Božice a Křidlůvky.

Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jsou bez připomínek.


Česká inspekce životního prostředí – OI Brno požaduje záměr dále posuzovat podle zákona. Připomínky a požadavky obsažené ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:

V předloženém oznámení je na str. 12 uvedeno, že „Provoz zařízení bude stejný jako v současné době, tj. v denní době v 7,5 hodinových směnách, 5 dní v týdnu (po – pá), v době drcení 12 hodin/den na denní směně. Provoz zařízení bude celoroční.“ 

Toto tvrzení je v přímém rozporu s textem na str. 20 oznámení:

Materiály pro rekultivaci nebudou v prostoru pískovny nijak upravovány, budou pouze hutněny. V  předložené  dokumentaci  nebyly  posouzeny a  zohledněny  veškeré vlivy  na znečišťování ovzduší. Předložená rozptylová studie neobsahuje kvantifikaci TZL vznikajících drcením rekultivačních materiálů, kdy podle předloženého oznámení je uvažováno s drcením v rozsahu 12 hodin/den na denní směně.

ČIŽP dále upozorňuje, že i když v současnosti není dosud platná vyhláška upřesňující nakládání  s odpady  při  rekultivaci,  ale  dá  se  očekávat,  že  bude  obsahovat ustanovení nařizující při rekultivaci využívat pouze zeminy a recyklát. S ohledem na tento legislativní požadavek by měla být posouzena i ekonomičtější varianta sanace rekultivace dobývacího prostoru bez nutnosti zasypávat vytěžený prostor v takové mocnosti navážky, která v severním okraji má dosahovat až 19 m výšky. Tím by bylo sníženo navržené množství využívaných odpadů pro technickou rekultivaci vytěženého prostoru (navrženo až 3 172 950 t). Dle platných odpadových plánů mají být stavební a demoliční odpady prioritně využity pro materiálovou recyklaci.

Na základě protichůdných informací v předložených podkladech a vzhledem k tomu, že předložená rozptylová studie neobsahuje kvantifikaci TZL vznikajících drcením rekultivačních materiálů, kdy podle předloženého oznámení je uvažováno s drcením v rozsahu 12 hodin/den na denní směně, má ČIŽP za to, že nelze vyloučit možné negativní vlivy na životní prostředí a ČIŽP požaduje další stupeň posuzování vlivů na životní prostředí, který vyhodnotí příspěvky z provozu záměru na životní prostředí.


 Senátor Mgr. Tomáš Třetina požaduje záměr dále posuzovat podle zákona. Připomínky a požadavky obsažené ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:

Předložený záměr nezohledňuje zátěž na místních komunikacích.

Hluková studie předpokládá, že nedojde k překročení povolených limitů, pan senátor se však domnívá, že není zohledněna doba trvání, která je 8 hodin denně, což velmi zásadně ovlivní kvalitu života v dané lokalitě.

V předloženém záměru chybí posouzení přírodních podmínek v místě samotné pískovny. V době po vytěžení se zde vytvořil zajímavý a do jisté míry unikátní biotop.  V písečných stěnách hnízdí např. břehule, ale i jiné chráněné druhy. Zavezením by se tento biotop zlikvidoval.

 

Jihomoravský kraj požaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Připomínky a požadavky obsažené ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:

V předložením  záměru  není  dostatečně  vyhodnocena  hluková  zátěž,  protože  zpracovatel pracuje s daty z roku 2016, která neodpovídají současnosti. Hluková studie   je v  předloženém  oznámení  záměru  zatíženy  takovými  nejistotami  a nedostatky, že se nelze odborně ztotožnit s jejími nepodloženými závěry.

V oznámení  není  zpracované vyhodnocení biotopu, který se v pískovně za poslední  roky vytvořil.

Vzhledem  k  rozsahu záměru je třeba podrobněji prozkoumat, zda záměr nebude mít negativní vliv na obyvatele vzhledem k navýšení dopravy a dlouhodobému trvání a zda nedojde k negativnímu vlivu na kvalitu spodní vody.

 

Občan obce Božice požaduje záměr dále posuzovat dle zákona.

Připomínky a požadavky obsažené ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:

V předloženém  záměru se  zpracovatel  nezabýval využitím pískovny  k ekologičtějšímu využití jako je např. zalesnění, vodní plocha.

V záměru není řešena alternativní trasa, nebo vybudování nové komunikace než využívání komunikace obcBožice. V současné době je komunikace velmi silně vytížena především dopravou v rámci stávajících firem BEST, Land-produckt, bioplynové stanice a pojezdem těžké zemědělské techniky. Uvedené firmy jsou  u  hlediska dopravy a hluky v kumulaci se záměrem, což není v oznámení uvedeno.

V záměru  je  nedostatečně provedeno vyhodnocení  biologického průzkumunejsou zde zohledněni žijící zvláště chránění živočichové (doložen seznam 221 publikací, které poukazují na skvosty fauny a flóry v Božicích).

V oznámení je uvedeno, že nákladní vozy budou do pískovny přivážet odpad a následně odvážet písek, stavební práce však neprobíhají rovnoměrně, jaký bude tedy maximální počet nákladních souprav za den?Lze se domnívat, že tato varianta nebyla zohledněná v hlukové studii ani v rozptylové studii. oznámení je uvedeno, že provozní dobbude po – pá v době  7.00 – 15.00 hod. po dobu 20 let, není však nikde uvedeno, kdo bude kontrolovat provozní dobu. 

oznámení je uvedeno, že podloží pískovny je propustné a dešťové vody s příměsí částic ze skládky budou prosakovat do rybníka Sportovní rybolov Božice. Není dostatečně doloženo vyloučení vlivu na kvalitu vody v tomto rybníku. 

Občan se neztotožňuje  výsledky imisních monitoringů, protože se domnívá, že vhodnější by bylo provedení měření přímo v obci.

Občan nesouhlasí tabulkou „Odhad významnosti vlivů a rizika nevratných vlivůkde se domnívá, že tabulka je vyplněna ve prospěch oznamovatele a požaduje její zpracování odbornou osobou.


Obec Božice požaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Připomínky a požadavky obsažené ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:

Předložený záměr nezohledňuje zátěž na místních komunikacích, obec se nachází zemědělské oblasti intenzivní zemědělskou činností, která značně zatěžuje dopravní situaci, další nárůst dopravy se skládkováním by  velmi omezil život občanům bydlícím v nejbližším okolí jedná se přibližně o 150 obyvatel. V blízkosti komunikace je i základní škola, kterou navštěvuje 250 žáků. 

Obec nesouhlasí druhem zaváženého odpadu, který byl v minulosti změněn bez možnosti vyjádření obce. Dle původního záměru měla být pískovna zavážena pouze výkopovou zeminou a nikoli odpady.

Dle ÚPD  obce Božice je pískovna vedena jako těžební prostor,  obec  se  tedy domnívá, že zde nelze ukládat odpady. Obec se domnívá, že odpady lze využít recyklací mimo prostor pískovny.

Záměr nezohledňuje  problém se spodními vodami, pod pískovnou se nalézá podzemní jezero a hrozí kontaminace těchto vod.

záměru není předloženo dostatečné biologické hodnocení, nutné dopracovat

V oznámení není uvedeno jakým způsobem bude provedena kontrola naváženého odpadu, aby nedošlo ke kontaminaci spodních vod.


Obec Křidlůvky požaduje záměr dále posuzovat dle zákona. Připomínky a požadavky obsažené ve vyjádření lze shrnout do následujících okruhů:

Obec Křidlůvky souhlasí se zavážením pískovny vytěženou zeminou, za nežádoucí považuje zavážení odpady beton, cihla, tašky a keramické výrobky. 

Dle ÚPD obce Křidlůvky je pískovna vedena jako těžební prostor, obec se tedy domnívá, že zde nelze ukládat odpadyObec považuje za nedostatečné personální zajištění provozu, které v tomto počtu není schopno zkontrolovat kvalitu odpadů a hrozí riziko ohrožení spodních vod kontaminací naváženého odpadu.

Popsaný vliv na faunu je nedostatečný vychází podkladů před těžboutedy rok2010, proto je požadován aktuální průzkum. 


Odbor životního prostředí vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr: Záměr „Rekultivace pískovny Božice“, k. ú. Božice, Hrádek u Znojma, Křídlůvky okr. Znojmonaplňuje dikci bodč. 56, kategorie II, přílohy č. zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel dokumentace vezme při jejím zpracování v úvahu všechny připomínky získané v rámci zjišťovacího řízení a v dokumentaci  je přehledně vypořádá . V dokumentaci je třeba se zaměřit zejména na následující oblasti:

Sjednotit údaje o drcení odpadu v místě rekultivace.

Navrhnout alternativní dopravní cesty, tak aby byl veden tranzit mimo obec Božice

Navrhnout ekonomičtější variantsanace – rekultivace dobývacího prostoru bez nutnosti zasypávat vytěžený prostor v takové mocnosti navážkou.

Dopracovat rozptylovou studii, která bude vycházet relevatních údajů  o  navrhované rekultivaci  pískovny a  zohlední rovněž  stávající  lokality  aktuální a  budoucí dopravouzohlednění stávajících provozů a zohlednění zemědělské činnosti při obdělávání okolních pozemků.

Provést nové biologické hodnocení dané lokality.

Vyhodnotit vliv na blízký rybníkpodrobně popsat jakým způsobem oznamovatel zajistí zamezení kontaminace spodních vod.

Zajistit zpracování hodnocení vlivů záměru na veřejné zdravízvláště je třeba se zaměřit na vyhodnocení vlivů dopravy související se záměrem.

Krajský úřad Jihomoravského kraje doporučuje zpracovateli dokumentace oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily.

 

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 7 a v souladu  s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních. Zjišťovací řízení poukázalo na hlavní problematické aspekty záměru, kterými je třeba se nadále zabývat.

Na základě zhodnocení záměru podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona lze konstatovat, že záměr je třeba dále posoudit ve smyslu zákona zejména s ohledem na vyjádření České inspekce životního prostředísenátora Mgr. TomášTřetiny, Jihomoravského kraje, občanobce Božice, obcí Božice Křídlůvky, která jsou uvedena v předchozím textu.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů

  

1 komentář:

  1. Tak snad se dobré dílo podaří a skládku v pískovně se podaří zastavit a odstranit. V textu výše se mi líbil občan Božic, který navrhoval využít pískovnu ekologičtěji jako je např. zalesnění nebo vodní plocha (za mě klidně oboje). Díky břehulím a vlhám by se pak mohla vyhlásit i přírodní rezervace.

    OdpovědětVymazat