pátek 12. března 2021

Rekonstrukce silnice Znojmo - Lechovice brzy začne. Skončí na Silvestra 2023


 Skoro 15 let se připravuje
rekonstrukce hlavního tahu ze Znojma na Brno. Mimo pořadí byl naštěstí před časem vybudován a zprovozněn obchvat Lechovic. Zaplaťpámbů za to. Zbývající etapy jsou sice naplánovány, ale jejich faktická realizace je ve hvězdách. Drobným svítáním v této neutěšené situaci je dlouho toužebně očekávané rekonstruování prvního úseku Znojmo (Dyjský kruhový objezd) - Lechovice (obchvat). 
Bohužel, tak dlouho se to všechno smolí, až řada věcí odsouhlasených dotčenými subjekty v letech 2009 - 2010 zastarala a z dnešního pohledu již vůbec nevyhovuje.

Jestli si myslíte, že na to bude reagováno a původní projekt se významně upraví, tak jste na hlubokém omylu. Stavět se začne podle původního projektu s drobnými úpravami a případné změny budou moci být uplatněny až před jejím dokončením, tj. před zahájením stavebních prací na dotčeném úseku státní silnice I/53. Řeč je hlavně o tzv. bantické křižovatce a taky o křižovatce u Práčí. Pokud však žadatelé nepředloží svůj požadavek včas, nebude z toho nic a bantická křižovatka se jen nepatrně narovná a jinak zůstane taková zparchantělá, jaká je dnes. Taky o slíbený výjezd z Práčí se musí ještě zabojovat. Vjezd (odbočení pod horizontem) do Práčí je však definitivně passé.

Vybral jsem z právě vyvěšené Veřejné vyhlášky Rozhodnutí, stavební povolení stavby "Silnice I/53 Znojmo - Lechovice, km 4,100 až km 11,292" nejdůležitější námitky podané proti částem stavby dotčený subjekty. Všechny námitky byly zamítnuty. 

Náklady jsou odhadovány na 620 milionů Kč. Realizace je plánována v období srpen 2020 až květen 2023.

--------------------------

Kdo si chce počíst podrobnosti, tak prosím zde:

 

Silnice I/53 Znojmo –Lechovice, km 4,100 až km 11,292“

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby „Silnice I/53 Znojmo -Lechovice, km 4,100 až km 11,292“ je rekonstrukce úseku stávající silnice  I/53

Řešená stavba: tah Znojmo - Pohořelice je rozdělen na čtyři samostatné stavby, přičemž zcela samostatně byl v předstihu řešen obchvat Lechovic.

Stavba „Silnice I/53 Znojmo - Lechovice, km 4,100 až km 11,292“ je v začátku úseku navázána na stávající stav silnice I/53 a v konci úseku přímo navazuje na stavbu obchvat u Lechovic.

Silnice I/53 je po úpravě rozšířena na kategorii S 11,5/80, směrově i výškově kopíruje zhruba stávající vedení silnice I/53. Od km 9,850 – bude silnice I/53 vedena v režimu 2+1, dva pruhy ve směru na Znojmo.

Součástí stavby je přestavba stávající úrovňové křižovatky I/53 a silnic III/41317 a III/40834, zrušení úrovňové křižovatky I/53 se silnicí III/41313  a  zrušení  úrovňových  napojení  sítě  polních  cest  a  sjezdů  na  silnici  I/53.

V rámci  stavby  budou  vybudovány  4  mosty,  přeloženo  nadzemní  vedení  VN,  přeloženy  sdělovací  kabely, přeloženy  plynovody,  provedena  rekultivace  ploch  a  výsadba  vegetačních  prvků

Součástí stavebního povolení jsou stavební objekty: 

SO 111 Komunikace – silnice  I/53; 

SO 114 Připojení čerpací stanice  PH  Shell (v  současné době  se  jedná  o  čerpací  stanici  PH  Benzina;  přičemž původní  název SO zůstává  z  důvodu  zachování  názvu územně povoleného objektu);

SO 201 Most km 6,360, SO 202 Most km 6,997, Most km 10,040 a Most km 10,909.

 

Realizace stavby

je rozdělena do 5 stavebních etap, ze silnice I/53 bude doprava svedena na objízdné trasy a během zimních přestávek bude doprava na silnici I/53 vždy dočasně obnovena.

Etapa první: začátek úsek – km 8,550, délka etapy 4 450 m, předpoklad výstavby 38 týdnů.

Etapa druhá: km 8,600 – 10,850, délka etapy 2 250 m, předpoklad výstavby 19 týdnů.

Etapa třetí: km 10,850 – konec úsek u, předpoklad výstavby 20 týdnů.

Etapa čtvrtá: výstavba  úrovňové  křižovatky  a  přeložky  silnic  III.  tříd,  předpoklad  výstavby  23  týdnů

Etapa pátá: dokončovací práce, předpoklad 2 týdny. Předpokládaná délka stavby cca tři stavební sezóny (vždy se zimní přestávkou) a 102 týdnů.

Termín výstavby: r. 2021 – 2023

Termín dokončení stavby: 31.12.2023.

 

Řešení námitek:

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek uplatnil námitky účastník stavebního řízení – právnická osoba FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o., se  sídlem  Stošíkovice  na  Louce  93. Námitky  se  týkají  nevhodného  až  nebezpečného technického řešení křižovatky Bantice – Tasovice se silnicí I/53. Jedná se o průsečnou křižovatku silnice I/53 se silnicí  III/ 41317  (směr Bantice)  a  silnicí  III/40834  (směr  Tasovice).

Společnost FARMA  U  TŘÍ DUBŮ s.r.o. upozorňuje na nebezpečné přejezdy nákladních aut a zemědělské techniky ve směru Bantice -Tasovice a zpět.

Tento  účastník  řízení  vyslovuje zásadní  nesouhlas s řešením  křižovatky jako  průjezdné - průsečné.  Za  řešení účastník řízení považuje výstavbu kruhového objezdu nebo mimoúrovňové křižovatky.

Námitku posoudil  speciální  stavební  úřad  tak,  že návrh dopravně technického  řešení  odpovídá vydanému územnímu rozhodnutí a v této fázi řízení jej nelze (bez změny územního řízení) měnit. Proto námitce nelze v této povolovací fázi stavby vyhovět. Jedná se svou povahou o námitku, která svým předmětem spadá do řízení  územního,  v  němž  je  rozhodováno  o  umístění  stavby  v  území. Námitce účastníka  řízení  nemohlo  být  v rámci  tohoto  stavebního  řízení vyhověno.  Změna stavby před jejím dokončením je v gesci stavebníka a je samozřejmě možná v souladu s ust. § 118 stavebního zákona ji lze před dokončením stavby (tedy před zahájením stavebních prací na dotčeném úseku silnice I/53 v místě křižovatky se silnicí III/41317 a III/40834) příslušným úřadem povolit.  

Obec Práče  taktéž  nesouhlasí s navrženým  řešením  křižovatky  silnice  I/53  se  silnicemi  III. tř.  (směr  Bantice, Tasovice) a  upozorňuje,  že předmětnou  stavbou,  kdy  se  tato  křižovatka  rozšíří, se tato pak stane ještě nebezpečnější pro kamionovou a zemědělskou dopravu, která bude přejíždět komunikaci I/53.

Dále tento účastník řízení nesouhlasí  se  zrušením  „Práčské  křižovatky“ a  navrhuje  vybudování  připojovacích  pruhů  namísto rekonstrukce  komunikace mezi  obcemi  Práče  a  Bantice.

Dále  obec  Práče  namítá, že nejsou vypořádány vlastnickém vztahy jak na komunikaci I/53, tak i na komunikaci mezi obcí Práče a Bantice. Další námitky se týkají komunikace mezi obcemi Práče a Bantice, která se má stát komunikací III. třídy a dle hlukové studie zde nevychází hlukové limity. Obec Práče nesouhlasí s výstavbou jakýchkoliv hlukových bariér a požaduje přímý výjezd z obce Práče na komunikaci I/53.

Dále obec Práče jako účastník stavebního řízení namítá, že zrušením Práčské křižovatky dojde k dopravnímu zatížení obcí Bantice a Lechovice. Vybudování obchvatu Lechovic tak postrádá  smysl.

V rámci  stavby  „Silnice I/53  Znojmo - Lechovice“ požaduje  obec  Práče  napojení  obce  Práče v místech stávající Práčské křižovatky vybudováním sjezdů a připojovacích pruhů.

Dále obec Práče požaduje místo průsečné křižovatky Bantice - Tasovice mimoúrovňovou křižovatku.

U SO 204 Most požaduje obec Práče z důvodu průjezdnosti zemědělské techniky průjezdní prostor pod mostem 4,50 m. Obec Práče také namítá, že projekt neřeší propojení polních cest v celém průběhu komunikace I/53.

Námitkám nelze v této povolovací fázi stavby vyhovět. Obec  Práče  vydala v r.  2009 souhlas  s vydáním územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu a vydané územní rozhodnutí nepozbylo platnosti.

Policie rovněž  upozorňuje  na  zastaralé  řešení  předmětné  křižovatky  a  doporučuje  řešit  výhledově křižovatku bezpečněji, např. jako mimoúrovňovou. Skutečně lze konstatovat, že navržené řešení je s ohledem na  dopravní  situaci  v území  již  překonáno;  

O zrušení „Práčské křižovatky“, tj. úrovňové křižovatky silnice I/53 se silnicí III. třídy č. 41313 bylo rozhodnuto v územním řízení. Původní územní rozhodnutí na stavbu „Silnice I/53 Znojmo – Lechovice, km 4,100 až km 11,292“ bylo vydáno již v roce 2010. Následně bylo územní rozhodnutí prodlužováno, naposledy dne 30.10.2018  byla  platnost  územního  rozhodnutí  opětovně  prodloužena  na dobu 5 let.

Komunikace  mezi obcí Práče  a  Bantice není součástí  silnice  I. třídy.

Co  se  týká  námitky průjezdnosti  pod  mostem  SO 204,  kdy  obec  Práče  požaduje  podjezdnou  výšku  4,50  m z důvodu zajištění průjezdu zemědělské techniky pod mostem, této námitce nelze v rámci stavebního řízení na SO 204 rovněž vyhovět. Poloha mostu, nejen směrová, ale i výšková, byla dána územním rozhodnutím. V rámci DUR  byla  odsouhlasena  světlá  výška  podjezdu  3,50  m. 

Jediným  novým  propojením  je  právě  zmíněný  podjezd v rámci  zrušení úrovňové křižovatky silnice I/53 a silnice III/41313, který byl v územním rozhodnutí zakotven. Z výše uvedených důvodů nemohlo být námitkám obce Práče vyhověno.

 Námitky  ve  stavebním  řízení  uplatnila  rovněž  obec Bantice. Tyto námitky jsou shodné s námitkami obce Práče.  

Námitky uplatnila taktéž obec Lechovice. Obec Lechovice není účastníkem stavebního řízení. Přesto se těmito námitkami taktéž speciální stavební úřad zabýval jakožto podnětnými připomínkami.

V zásadě obec Lechovice upozorňuje na skutečnost, že i přes realizaci obchvatu obce Lechovice, kdy trasa silnice I/53 byla přeložena mimo zastavěné území  obce,  předložený  projekt  vrací  problémy  s dopravou  zpět do  obce  zajištěním  objízdné  trasy  pro tranzitní,  autobusovou  i  osobní  dopravu. Obec  Lechovice  upozorňuje  na  špatný  technický  stav  silnice III/41314 (silnice do obce Práče) a současně obec Lechovice nesouhlasí se zrušením křižovatky sil. I/53 se sil. III/41 313 („Práčská křižovatka“), neboť doprava bude po jejím zrušení převedena právě na zmíněnou silnici III/41314.

Obec Lechovice upozorňuje, že v případě dotčení silnice III/41314 je nutno počítat s její opravou. K možnosti zachování „Práčské křižovatky“ se speciální stavební úřad vyslovil vyčerpávajícím způsobem při zhodnocení námitek obce Práče; viz výše v textu odůvodnění rozhodnutí.

Speciální stavební úřad konstatuje, že podrobný návrh objízdných tras bude zpracován dle požadavku Správy a údržby silnic JMK a řádně projednán v rámci řízení o uzavírce a objížďce s vlastníkem silnic a s dotčenými obcemi.

S jistým dopravním zatížením však je nutno při  stavbě  rekonstrukce  silnice I/53  počítat.  To však  nezbavuje  stavebníka  povinnosti  provést  odpovídající opravy dotčených objízdných tras. V souladu s § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích se o případných úpravách  objížďkových  pozemních  komunikací nutných  z důvodu  nařízené  objížďky a  o  náhradě  příp. následných  škod rozhodne  v podmínkách  rozhodnutí  o  uzavírce  a  objížďce a tyto  se uskuteční  na  náklad žadatele.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat